previous pauseresume next

قابل توجه کلیه واحدهای اجرایی دانشگاه

با عنایت به اسناد ارائه شده به مدیریت برنامه ریزی ، بودجه وپایش عملکرد اعتبار بازخرید مرخصی بازنشستگان فروردین واردیبهشت سال ۱۳۹۶ تامین و در وجه آن جهت پرداخت در اختیار واحدها قرار گرفت .

قابل توجه کلیه مسئولین محترم واحدهای تابعه دانشگاه

باعنایت به ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه کل کشور ضوابط وچگونگی پرداخت کمک هزینه ازدواج وفوت , کمک هزینه مهد کودک , کمک هزینه غذای روزانه پرسنل مشمول درسال ۱۳۹۶ به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ گردید.

تعریف نشده

قابل توجه کلیه مسئولین محترم واحدهای تابعه دانشگاه

به منظور پرداخت حق مسکن سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به ارسال روکش اسناد که مطابق با دستورالعمل مربوطه تهیه گردیده اقدام وبه این مدیریت ارسال نمایید.

تعریف نشده

قابل توجه کلیه مسئولین محترم واحدهای تابعه دانشگاه

به  منظور پرداخت حق فنی پرسنل مشمول در پروسه زمانی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵ واحدهایی که تاکنون نسبت به ارسال اسناد مربوطه اقدام ننموده اند سریعاً اقدام تا پس از تصویب درکمیته امکان صدور تخصیص اعتبار میسرگردد.

بازخرید مرخصی بازنشستگان سه ماهه چهارم ومعوقه ماههای قبل سال ۱۳۹۵ صادر گردید

تخصیص اعتبار مربوط به بازخرید مرخصی همکاران بازنشسته در  پروسه زمانی سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ جهت پرداخت صادر گردید.

صدور تخصیص اعتبارات جاری سه ماهه اول سال ۱۳۹۶

باتوجه به ابلاغ اعتبار سه ماهه اول سالجاری از طریق خزانه کل کشور تخصیص اعتبار سه ماهه اول برحسب درصد ابلاغی جهت کلیه واحدهای تابعه دانشگاه صادر  گردید.

صدورتخصیص اعتبارات هدیه روز زن ومرد

به منظور نکو داشت ایام روز زن ومرد -پرستار- مهندس و.... درسالجاری ومظابق با بخشنامه شماره ۲/۴۱۴ /د مورخ ۹۶/۱/۲۱ این مدریت تخصیص اعتبار  صادر گردید.

قابل توجه کلیه مسئولین محترم واحدهای تابعه دانشگاه

   به منظور اخذ اعتبار مربوط به پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۵ ، اطلاعات مربوط مطابق با فرمت درخواستی سازمان برنامه وبودجه کل کشور تهیه ومکاتبه گردید و در این خصوص علاوه بر پیگیری های حضوری ۸ مکاتبه با مراجع مربوطه  صورت گرفته است

انتخاب مدیریت برنامه ریزی منابع مالی وبودجه در مدیریت بودجه ریزی عملیاتی

در راستای اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت عملکرد براساس ارزیابی صورت گرفته  مدریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه با کسب رتبه۴ دربین ۵۸ دانشگاه به عنوان واحد پیشتازانتخاب گردیده این موفقیت را به همه همکاران تبریک عرض می نمایم

صدور تخصیص اعتبارات برنامه تحول سلامت باتوجه به ابلاغ اعتبارات مرحله سوم

باعنایت به ابلاغ برنامه تحول سلامت ( مرحله سیزدهم ) صدور تخصیص اعتبار لغایت اسفند ۹۵ جهت واحدهای برخور دار صادر گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مديریت برنامه ريزي منابع مالي وبودجه دانشگاه RSS